HVB Center i Skåne

Kärlek och omsorg

Förhållningssätt

Byggstenarna i boendepersonalens förhållningssätt ska bygga på kärlek och omsorg. Det är viktigt att ungdomarna som bor hos oss kan känna förtroende och tillit för personalen och även vice versa då relationsarbete är något vi lägger stor vikt vid. För att detta ska kunna uppnås har vi ett fokus på kontaktmannaskap, där varje ungdom knyts an till en specifik personal som då blir den person som de kan vända sig till i första hand. Kontaktpersonen ska tillsammans med ungdomen ha regelbundna samtal och vid behov även utforma ett individuellt anpassat veckoschema. Samtalen som hålls kommer dels att utgå ifrån genomförandeplanen, som utformas utifrån socialtjänstens vårdplan, men även ämnen utifrån ungdomens egna behov och önskemål. Detta är något som vi tror kommer att öka tryggheten hos ungdomen och främja en mer hållbar relation och stabil tillvaro. Kontaktpersonen kommer även vara den som tillsammans med föreståndaren håller en regelbunden kontakt med andra samverkanspartners såsom exempelvis skola, god man, socialtjänst och sjukvården. Detta för att öka tryggheten och förutsägbarheten hos ungdomen.

 

 

Lågaffektivt bemötande

Personalen som arbetar hos oss har ett lågaffektivt bemötande i förhållande till de placerade ungdomarna. Detta för att arbeta aktivt och förebyggande för att undvika konflikter som kan ske i relation till varandra och andra.

Att ha ett lugnt förhållningsätt, skapar lugn hos motparten i en såkallad affektsmitta. Därför gäller det för personalen att både utstråla ett lugn men att själva akta oss för att smittas av andras oro. Detta i sig hjälper ungdomarna som ett steg i att själva kontrollera och hantera sina känslor, som ibland kan bli dem övermäktiga. Det lugna förhållningssättet speglas i både personal tänkande och agerande exempelvis genom kroppsspråk och fysiskt avstånd.