HVB Center i Skåne

Kärlek och omsorg

KASAM

Begriplighet skapas genom att ungdomarna får känna sig delaktiga i beslut som rör dem. Detta görs bland annat genom att ha regelbundna husmöten på boendet i kombination med regelbundna samtal med respektive kontaktperson. Här gäller det även att personalen är tydlig i sin kommunikation och att varje ungdom får möjlighet att uttrycka sig på det språk som denne känner sig mest bekväm med. Så vid de tillfällen som vi inte har språkkunnig personal på plats har vi tillgång till tolk.

Viktigt är även att ungdomarna känner att de kan hantera sin situation i den mån det går. Därför utgår vi i mångt och mycket från det friska hos ungdomarna för att kunna bygga upp en stabil och förutsägbar tillvaro för både personalen och ungdomarna.

För att skapa en mer meningsfull tillvaro tror vi på regelbunden sysselsättning. Inte bara genom skolan utan även med fritidsaktiviteter, både enskilda och gemensamma. För att känna meningsfullhet ser vi också det viktigt att samtliga ungdomar är delaktiga i de hushållsuppgifter som kan komma att förekomma i ett hem såsom städning, matlagning och tvätt av kläder.