HVB Center i Skåne

Kärlek och omsorg

Miljöterapi

Den grundläggande tanken inom miljöterapin är att boendet ska vara en inlärningsplats där ungdomen förbereds för livet utanför boendet. Det kan både handla om att upptäcka nya färdigheter hos sig själv eller att lära sig på nytt. HVB Center i Skåne anser inte att det är enbart regler, sysselsättning eller samtal som påverkar och utvecklar ungdomarna. Faktorer som påverkar kan även vara hur lokalerna är utformade, hur möbleringen ser ut – både i de gemensamma utrymmen och deras egna rum, aktivitetsschema och framförallt ungdomarnas möjlighet att själva vara med och påverka verksamhetens yttre och inre struktur.

Husmöte

För att öka ungdomens känsla av delaktighet tänker vi att det är viktigt att låta dem vara med och bestämma och att själva få ta ansvar vid beslut som rör dem. Detta kan gälla allt från val av fritidsaktivitet till att gemensamt tillsammans med de andra skapa regler och rutiner på boendet. För att hålla detta inom kontrollerade former så har vi ett gemensamt husmöte en gång varannan vecka där ungdomarna får möjlighet att komma med förslag på områden som behöver ändras, förbättras eller tas bort. De får vara med och planera framtida händelser och även få möjlighet att diskutera och tycka till om de regler och rutiner som finns på boendet samt komma med förslag till förändringar. Detta är även ett tillfälle då alla är samlade att diskutera förväntningar, både av oss och från samhället.

                               Temakvällar/Studiebesök

På HVB Center i Skåne har vi regelbundna temakvällar där vi lyfter upp olika ämnen/områden som ungdomarna berörs i deras liv och vardag i syfte att öka deras medvetenhet och ge dem en större inblick och ges möjlighet att diskutera de aktuella ämnena utifrån hur de själva och andra upplever det. Ämnena väljs utifrån intresse och/eller behov hos ungdomarna och bestäms därför efter hand. Som en del utav dessa temakvällar kommer vi att bjuda in olika organisationer och yrkeskategorier för studiebesök exempelvis från polisen, sjukvården, RFSL med flera.

Vardagsliv

På HVB Center i Skåne strävar vi efter att få ungdomarna att växa som personer och se möjligheterna hos sig själva för att kunna utvecklas och att de ska lära sig att få ta ansvar över sig själv men även för de andra ungdomarna som bor på boendet. Vi anser att det är viktigt att ungdomarna tidigt får lära sig att respektera och värna om varandra i synnerhet oavsett vilken etnisk, kulturell och/eller religiös bakgrund som de kommer ifrån. Detta är något som vi tänker är en viktig grund att stå på när de sedan ska vara självständiga individer samtidigt som de ska vara en del av ett sammanhang och ett samhälle.

Förutom att ge stöttning till ungdomarna avseende deras skola och fritid så är det även viktigt med den sociala träningen där kontakt med vänner och övrig omgivning ingår, i form av bland annat social samvaro. Helt enkelt det som är viktigt i ett vanligt hem är även viktigt hos oss. I det ingår även att passa tider, ha rent och snyggt omkring sig samt att respektera och visa hänsyn gentemot varandra. Att ha fasta, kärleksfulla ramar och gemensamt förhållningssätt får personalen att göra de vardagliga situationerna som uppstår till lärande situationer. På boendet finns det även möjlighet till läxläsning två gånger i veckan för att stödja inlärning av det svenska språket.

Fritid

Vi som arbetar på HVB Center i Skåne strävar efter att skapa en meningsfull vardag för våra ungdomar med både skola och fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteterna kan vara både enskilda och gemensamma som exempelvis bowling, bad och restaurangbesök. Omgivningen kring boendet tillåter även möjligheten till att ha sportaktiviteter utomhus, grillkvällar och promenader i skogen.

Vi har även möjlighet att ordna med praktikplatser för våra ungdomar vid behov, exempelvis under sommarlovet.