HVB Center i Skåne

Kärlek och omsorg

Om HVB Center i Skåne

Övergripande mål för verksamheten är att ge den enskilde trygghet och möjlighet att hantera praktiska, sociala och psykologiska färdigheter utifrån individuellt uppsatta mål enligt en genomförandeplan. Dessa mål uppnås bland annat genom ett ökat fokus kring samarbetet mellan ungdomens olika nätverk såsom skola, myndigheter, gode män och sjukvård.
Vår grundsyn inom verksamheten är miljöterapeutisk med ett salutogent tankesätt där vi utgår från ungdomarnas känsla av sammanhang, där fokus ligger på hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

 

Hos oss får ungdomarna den kärlek, omsorg och trygghet som de kan tänkas behöva vilket är vår främsta målsättning för att dessa ungdomar ska kunna integreras in i det svenska samhället på så bra sätt som möjligt. I detta arbete har vi lagt tonvikten på att skapa en känsla av sammanhang för att få ungdomen att känna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i sin tillvaro genom att stödja ungdomarna i deras vardag i strävan efter ett mer självständigt liv. Här ser vi personalen som ett viktigt verktyg och medel för ungdomarna i syfte att vara en bra förebild men även genom vägledning och stöttning. Vår personal har även kompetens för bearbetning av trauma i form av krigsupplevelser, förlust av nära anhöriga samt krisreaktioner i samband med avslagsbeslut och avvisning.

 

Verksamheten vilar på en humanistisk värdegrund som innebär en tolerans och respekt gentemot var och en och att alla är lika värda samt att vi har lika rättigheter såsom skyldigheter.

Verksamheten har ett upprättat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9. Kvalitetsutveckling sker kontinuerligt på alla plan genom att samtlig personal är delaktiga i både verksamhetsplanering och utveckling.